Lovgivning

På denne side finder du information, om lovgivning, relateret til din behandling hos mig. Det er informationer vedr.:
 
1) Etiske principper og tavshedspligt
2) Privatlivspolitik
3) Utilsigtede hændelser
4) Klagevejledning
 
 
1) ETISKE PRINCIPPER OG TAVSHEDSPLIGT
 
Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, og har dermed tilsluttet mig de "Etiske principper for Nordiske Psykologer" se link 
Jeg er autoriseret af Psykolognævnet, under Socialministeriet og er underlagt psykologloven se link 
 
Som psykolog videregiver jeg ikke oplysninger om dig til andre, medmindre du giver samtykke hertil.
 • tavshedspligten omhandler ikke kun, hvad jeg bliver bekendt med under samtalerne, men også selve det forhold, at du er i behandling her.
 • i enkelte særlige situationer, er jeg dog forpligtet til at bryde min tavshedspligt, fx., hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. For mere information vælg link
  
 
2) PRIVATLIVSPOLITIK
Jeg er som dataansvarlig forpligtet, til at indsamle og behandle relevante personoplysninger om dig, i forbindelse med psykologbehandling. Dette fremgår af "Psykologloven" og "Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer." se link Jeg beskriver nedenfor, hvordan jeg i forbindelse med den psykologiske behandling af dig, bruger, og i nogle tilfælde videregiver din personoplysninger.
 
Typer af oplysninger
 • Almindelige personoplysninger: navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
 • Personfølsomme oplysninger: helbredsoplysninger
Formålet med at indsamle oplysningerne:
 • at udføre psykologisk behandling af dig
 • at udarbejde evt. attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • at kunne kommunikere med andre sundhedspersoner, som  læge og sygehuse
 • at indberette til klinisk kvalitetsdatabase, når dette engang bliver lovpligtigt
 • afregningsformål
 • at overholde mine forpligtelser, i henhold til gældende lovgivning, herunder EUs databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning, som fx.:
 • dokumentationspligt
 • overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse af distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial of service angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • undersøgelse af mistanke, eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du mig dem frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne kan være, at jeg ikke kan varetage de ovenfor nævnte formål, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.
 
Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt, for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt. Forinden vil jeg altid tale med dig, om hvad der bliver videregivet, og indhente din accept til det. Personoplysningerne kan blive videregivet til:
 • andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt i forhold til aktuelt behandlingsforløb
 • Styrelsen for patientsikkerhed og Psykolognævnet, i det omfang, der foreligger en pligt hertil, iflg. gældende lovgivning
 • du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret)
 • ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling, videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • i andre tilfælde, og såfremt, der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
 • til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger, i medfør af databeskyttelsesforordningens artil 6(1)(c) og (d), mens de personfølsomme oplysninger indsamles, behandles og videregives, i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig, ved den almindelige patientbehandling, i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • oplysninger til brug for afregning og patientbehandling fremsendes én gang pr. måned til regionens afregningskontor, efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af juli 2016.
 • dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)
Tilbagekaldelse af samtykke 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
 
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af, og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er:
 • Equus.cgm - godkendt af MedCom
 • revisor Bente Madsen, Viby J - kun oplysninger i forbindelse med afregning.
Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe jeg har behov for at varetage, de ovenfor nævnte formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15, pligt til at opbevare disse i 5 år, efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, fx. i forbindelse med en klage- eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald, bliver opbevaret, indtil sagen er afsluttet. Efter 5 år destruerer jeg journalen/de oplysninger jeg har om dig.
 
Dine rettigheder
Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning ("profilering). I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser - tilføjelser.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder datatilsynet  se link
Hvis du har spørgsmål vedr. behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig:
 
Ulla Rasmussen
Vitaparkvej 9, plan 4, lokale 11
8300 Odder
Tlf.: 2426 4872
mail: psyk.ur@protonmail.com
 
Ulla Rasmussen
Museumsvej 1, 1.sal, Tranebjerg
8305 Samsø
Tlf.: 2426 4872
mail: psyk.ur@protonmail.com 
 
 
3) UTILSIGTEDE HÆNDELSER
 • pjece om utilsigtede hændelser se link
 • rapportering af utilsigtet hændelse se link
 
4) KLAGEVEJLEDNING
Er du utilfreds med den sundhedsbehandling du har modtaget, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager se link
Ulla Rasmussen, autoriseret psykolog | CVR: 28818971  | Tlf.: 24264872 | psyk.ur@protonmail.com